Komuna e Preshevës

Publikime dhe konkurse - Publikacije i konkursi

Publikimet
Image

Informimi publik - Javno Informisanje

12.10.2021
Mjetet për bashkëfinancim të projekteve për arritjen e interesit publik në sferën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës për vitin 2021.
Sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Preševo u 2021 godini.

Aktvendim - Resenje
Image

Praktika Profesionale

Ndarja e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2021-2022.
Dodela sredstava za realizaciju mera aktive politike zapošljavanja kroz raspisivanje javnog poziva za realizaciju programa stručne prakse u 2021-2022 godini.

Vendimi - Odluka
Image

OJQ - NVO

Përfituesit e programit për Organizatat jo-qeveritare / Projekteve.
Izbor programa za NVO / Projekata.

Vendimi - Odluka
Image

Thirrje Publike - Javni Poziv

Për dëshminë e së drejtës në përparësi të marrjes me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore në teritorin e Komunës së Preshevës për vitin 2022.
Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Preševo za 2022. godinu.

Thirrje publike Javni poziv