Komuna e Preshevës

Publikime dhe konkurse - Publikacije i konkursi

Publikimet
Image

Qasje Publike - Javni Uvid

Në Projekt Planin Hapsinor Të Komunës Preshevë dhe Raporti mbi vlerësimin strategjik të ndikimit të Planit hapësinor Të komunës Preshevë në mjedisin jetësor
nacrt Prostornog plana opštine Preševo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana opštine Preševo na životnu sredinu

Qasje Publike Javni Uvid Nacrt Plana
Image

Thirrje Publike - Javni Poziv

18.11.2021
Për ndarjen e mjeteve financiare - ndihma të njëhershme sociale, për qëllim të mbulimit të një pjesë të shpenzimeve të transportit për nxënësit e shkollës së mesme nga territori i komunës së Preshevës.
Za dodelu finansijskih sredstava jednokratna socijalna pomoć, a u cilju pokrivanja dela troškova za prevoz, za učenike srednjih škola sa područja opštine Preševo.

Thirrje Publike - Javni Poziv
Image

Raport - Izvestaj

I komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fusha e amvisërisë, përfshirë nga fakteqësitë elementare - vërshimet në muajin Maj të vitit 2021.
Komisije za procenu stete iz oblasti domacinstva, zahvacenom elementarnom nepogodom - poplavom nastaloj u Maju mesec 2021. godine.

Raport - Izvestaj
Image

Vendim - Odluka

17.11.2021
Mbi përcaktimin e çmimeve mesatare të metrit katror të së patundshmeve përkatëse për përcaktimin e tatimit në pronë për vitin 2022 në teritorin e Komunës së Preshevës .
O utvrdjivanju prosecnih cena kvadratnog metra odgovarajucih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2022.godinu na teritoriji Opstine Presevo.

Vendim - Odluka
Image

Rishikimi i IV i Buxhetit

28.10.2021
Rebalans IV Te Hyrat Te dalurat Projektet
Image

Informimi publik - Javno Informisanje

12.10.2021
Mjetet për bashkëfinancim të projekteve për arritjen e interesit publik në sferën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës për vitin 2021.
Sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Preševo u 2021 godini.

Aktvendim - Resenje
Image

Praktika Profesionale

Ndarja e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2021-2022.
Dodela sredstava za realizaciju mera aktive politike zapošljavanja kroz raspisivanje javnog poziva za realizaciju programa stručne prakse u 2021-2022 godini.

Vendimi - Odluka
Image

OJQ - NVO

Përfituesit e programit për Organizatat jo-qeveritare / Projekteve.
Izbor programa za NVO / Projekata.

Vendimi - Odluka
Image

Thirrje Publike - Javni Poziv

Për dëshminë e së drejtës në përparësi të marrjes me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore në teritorin e Komunës së Preshevës për vitin 2022.
Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Preševo za 2022. godinu.

Thirrje publike Javni poziv